poniedziałek, 19 kwietnia 2021

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"

    Serdecznie zapraszamy do kolejnego konkursu innowacyjnego. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO

Tworzymy folder turystyczny

             „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

 1. Organizatorzy konkursu:
  Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego

Nauczyciele:

Marta Konopka

Edyta Madurska

Anna Kowalska

II. Adresaci konkursu:

I kategoria: uczniowie klas IV-V

II kategoria: uczniowie klas VI-VIII

III. Cele konkursu:

 • Popularyzacja tematyki regionalnej,

 • Poszerzanie przez uczniów wiedzy o regionie,

 • Rozbudzanie zainteresowań tematyką regionalną i rozwój więzi emocjonalnych z małą ojczyzną,

 • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej,

 • Kształtowanie umiejętności zbierania, przetwarzania i wykorzystania zdobytych informacji oraz umiejętności korzystania ze źródeł encyklopedycznych i literatury regionalnej.

IV. Warunki regulaminowe:

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie jednego folderu turystycznego regionu bolkowskiego, który będzie przedstawiał bogactwo kulturowe i walory przyrodnicze naszego regionu (np. ciekawe miejsca, zabytki, pomniki przyrody, lokalne tradycje, itp.).

2. Folder powinien być efektem samodzielnej pracy ucznia, nie może być wcześniej nagrodzony, publikowany i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

3. Uczestnik konkursu wykonuje pracę w formie papierowej książki, na karcie formatu A4. Folder tworzymy w formie harmonijki – przykładowy wzór:
4. Zgłoszona praca powinna zawierać metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą autora.

5. Zgłoszenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Odwołania nie zostaną uwzględnione.

6. Prace nie podlegają zwrotowi.

7. Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

8. Sprawy sporne oraz nieobjęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

13. Prace można przesłać do szkoły lub dostarczyć osobiście i zostawić w pudełku (konkursy) koło portierni.


V. Termin składania prac
Pracę konkursową należy dostarczyć do 10.05.2021 r.


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do końca roku szkolnego 2020/2021.

VI
. Jury konkursu:

 • Komisję konkursową powołuje organizator,

 • Decyzja komisji jest niepodważalna,

 • Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

VII. Kryteria oceny:

 • Zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie,

 • Oryginalność i pomysłowość wykonania,

 • Walory estetyczne folderu.

VIII. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji na stronach szkolnych.

Zachęcamy do udziału w konkursie !!!

czwartek, 18 marca 2021

Ogólnopolski sprawdzian za znajomości lektur do egzaminu po klasie ósmej


  

  Zachęcamy  ósmoklasistów do udziału w ogólnopolskim sprawdzianie ze znajomości lektur. Konkurs odbędzie się w formie zdalnej na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl. Zgłoszenia do 14 kwietnia 2021r. Czas trwania sprawdzianu to 45 minut. KOSZT- 2zł.


CO BĘDZIE SPRAWDZANE ?  

 czytanie poleceń;

 znajomość bohaterów literackich;

 znajomość treści lektur (m.in. chronologii wydarzeń);

 znajomość motywów i tropów interpretacyjnych;

 znajomość motywów i tropów interpretacyjnych lektur w odniesieniu do innych tekstów

kultury (plakat, film, obraz).


Pytania będą odnosiły się do znajomości następujących lektur:

 Charles Dickens, Opowieść wigilijna;

 Aleksander Fredro, Zemsta;

 Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;

 Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;

 Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II,

Pan Tadeusz (całość);

 Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;

 Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;

 Juliusz Słowacki, Balladyna.


Więcej informacji w regulaminie:

http://www.poprawnapolszczyzna.pl/


Osoby zainteresowane udziałem w sprawdzianie prosimy o zgłoszenie swojego udziału do  swoich polonistów p. Marty Konopki i p. Edyty Madurskiej.poniedziałek, 15 marca 2021

Konkurs literacko-plastyczny "Legendy bolkowskie"

       Zapraszamy uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie literacko-plastycznym "Legendy bolkowskie". Osoby chętne prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.Regulamin konkursu literacko-plastycznego „Legendy bolkowskie”


I. Organizatorzy

Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie, Anna Kowalska, Edyta Madurska, Marta Konopka


II. Cele konkursu:

-inspirowanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży,

-rozwijanie wyobraźni twórczej,

-wzbudzanie wrażliwości literackiej,

-zainteresowanie uczestników konkursu lokalną historią i tradycjami,

-promowanie ciekawych miejsc Bolkowa i okolic,

-kształtowanie umiejętności pisania legendy,

-rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień,

-promowanie uczniów zdolnych.


III. Uczestnicy konkursu.

Konkurs skierowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bolkowie w 2 kategoriach 

wiekowych:

-I kategoria- uczniowie klas I-III,

-II kategoria uczniowie klas IV-VIII.


IV. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1.Praca literacka:

*Zadaniem każdego uczestnika jest napisanie autorskiej legendy związanej z Bolkowem 

okolicami. Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego miejsca (np. miejscowości, 

zabytku, pomnika, innej atrakcji turystycznej czy krajoznawczej).


*Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst napisany prozą, nieprzekraczający 

trzech stron formatu A4 (czcionka 12, Arial, interlinia 1,5).


*Prace oceniane będą jako legendyzatem w tekście powinny się znaleźć treści czy 

elementy świata przedstawionego (np. postacie, miejsca, wydarzenia) realistyczne i/lub 

historyczne oraz fantastyczne.


2. Praca plastyczna:

Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, która 

będzie zilustrowaniem dowolnej istniejącej legendy o Bolkowie i okolicach. Format pracy 

A4.


3. Termin oddania prac – 9.04.2021r. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.


4. Metryczka pracy-imię i nazwisko, klasa.


5. Praca nie może być wcześniej publikowana.


6. Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz zaprezentowane na 

stacjonarnej wystawie w szkole.


7.Organizatorzy przyznają nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla 

autorów legend oraz prac plastycznych w 2 kategoriach wiekowych. Konkurs zostanie 

rozstrzygnięty do końca maja 2021r.


8. Decyzje Jury są ostateczne.


9.Prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.


10.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie 

organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji.


11.Udział w konkursie jest bezpłatny.
piątek, 26 lutego 2021

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki "OKNO"

 Serdecznie zapraszamy do udziału 

w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim "OKNO"


*Konkurs przeznaczone jest dla uczniów w wieku 10-16 lat.

*Do 31 marca 2021r. należy przesłać 3 utwory poetyckie i/lub jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu na dowolny temat. 

*Prace muszą być własnego autorstwa.


Więcej informacji w poniższym linku:

http://www.mdkchorzow.pl/xv-ogolnopolski-konkurs-literacki-okno,wydarzenie-189Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny "ZWIERZAKI-SŁODZIAKI 2021"

       Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych uczniów  do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "ZWIERZAKI-SŁODZIAKI 2021".
         Tematem prac plastycznych i fotograficznych muszą być zwierzęta przedstawione w różnych sytuacjach i miejscach.

Konkurs plastyczny- uczniowie klas 0-8
Konkurs fotograficzny- uczniowie klas 4-8

UWAGA! Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę plastyczną lub jedną pracę fotograficzną.

Prace należy przesyłać do 24.04.2021r. na adres e-mailowy: zwierzakislodziaki2021@gmail.com, temat wiadomości: ZAWIERZAKI-SŁODZIAKI.

Więcej informacji:Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!