poniedziałek, 19 kwietnia 2021

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"

    Serdecznie zapraszamy do kolejnego konkursu innowacyjnego. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO

Tworzymy folder turystyczny

             „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

 1. Organizatorzy konkursu:
  Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego

Nauczyciele:

Marta Konopka

Edyta Madurska

Anna Kowalska

II. Adresaci konkursu:

I kategoria: uczniowie klas IV-V

II kategoria: uczniowie klas VI-VIII

III. Cele konkursu:

 • Popularyzacja tematyki regionalnej,

 • Poszerzanie przez uczniów wiedzy o regionie,

 • Rozbudzanie zainteresowań tematyką regionalną i rozwój więzi emocjonalnych z małą ojczyzną,

 • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej,

 • Kształtowanie umiejętności zbierania, przetwarzania i wykorzystania zdobytych informacji oraz umiejętności korzystania ze źródeł encyklopedycznych i literatury regionalnej.

IV. Warunki regulaminowe:

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie jednego folderu turystycznego regionu bolkowskiego, który będzie przedstawiał bogactwo kulturowe i walory przyrodnicze naszego regionu (np. ciekawe miejsca, zabytki, pomniki przyrody, lokalne tradycje, itp.).

2. Folder powinien być efektem samodzielnej pracy ucznia, nie może być wcześniej nagrodzony, publikowany i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

3. Uczestnik konkursu wykonuje pracę w formie papierowej książki, na karcie formatu A4. Folder tworzymy w formie harmonijki – przykładowy wzór:
4. Zgłoszona praca powinna zawierać metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą autora.

5. Zgłoszenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Odwołania nie zostaną uwzględnione.

6. Prace nie podlegają zwrotowi.

7. Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

8. Sprawy sporne oraz nieobjęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

13. Prace można przesłać do szkoły lub dostarczyć osobiście i zostawić w pudełku (konkursy) koło portierni.


V. Termin składania prac
Pracę konkursową należy dostarczyć do 10.05.2021 r.


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do końca roku szkolnego 2020/2021.

VI
. Jury konkursu:

 • Komisję konkursową powołuje organizator,

 • Decyzja komisji jest niepodważalna,

 • Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

VII. Kryteria oceny:

 • Zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie,

 • Oryginalność i pomysłowość wykonania,

 • Walory estetyczne folderu.

VIII. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji na stronach szkolnych.

Zachęcamy do udziału w konkursie !!!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza